Lĩnh vực hoạt động

Tuyển dụng và lao động

Tuyển dụng và lao động

Leadco có bề dày kinh nghiệm trong viêc tư vấn cho khách hàng về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến tuyển dụng và lao động, nhất là việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này.

Các dịch vụ cụ thể của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn chung các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động và việc làm theo quy định của pháp luật về lao động tại Việt Nam;
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, bao gồm nhưng không giới hạn, việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt, thanh lý hợp đồng lao động;
  • Tư vấn soạn thảo và đại diện thương thảo, đàm phán các thỏa ước lao động tập thể;
  • Đại diện và hỗ trợ khách hàng giải quyết các tranh chấp lao động bao gồm cả giải quyết đình công;
  • Tư vấn trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động;
  • Tư vấn xây dựng và soạn thảo các biểu mẫu liên quan đến lao động và việc làm;
  • Tư vấn soạn thảo quy chế làm việc, quy chế tiền lương, thưởng, soạn thảo và đăng ký nội quy lao động; và
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động nước ngoài, bao gồm việc thông báo và thuê tuyển lao động nước ngoài, xin cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho lao động nước ngoài.