vn en en

Bản tin pháp lý - Tháng 5, 2012 Tải PDF

03:00 PM | 29/09/2014
Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới trong các lĩnh vực Kinh tế, Thuế, Kinh doanh vàng và Xây dựng.

Kinh tế

Trong lĩnh vực Kinh tế, Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Thuế

Liên quan tới Thuế, Thông tư 83/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Kinh doanh vàng

Đối với việc Kinh doanh vàng, Thông tư 16/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Xây dựng

Trong lĩnh vực Xây dựng,Thông tư 01/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

__________________________________________________________________________________________________

Bản tin pháp lý này là văn bản hướng dẫn của Văn phòng Luật sư Leadco với mục đích cung cấp các thông tin về môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Các thông tin và trích dẫn trong văn bản này là các thông tin chung mà không phải là bất cứ tư vấn pháp lý nào của chúng tôi. Trong bất kỳ trường hợp nào Leadco không chịu trách nhiệm cho bất cứ chi phí liên quan trực tiếp hay gián tiếp, trong các trường hợp đặc biệt, các trường hợp ngẫu nhiên, đối với các thiệt hại phát sinh hay liên quan đến việc sử dụng văn bản này.

Để biết thêm thông tin về các vấn đề đã đề cập trong bản tin pháp lý này và các vấn đề pháp lý liên quan khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
__________________________________________________________________________________________________


Tin khác