vn en en

Bản tin pháp lý

Thông tư 47 hướng dẫn bổ sung về tiền lương, hợp đồng lao động và kỷ luật lao động

Ngày 16/11/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP (hướng dẫn Bộ luật Lao động).

Giởi thiệu Nghị định 78 về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định 96 về Luật Doanh nghiệp

Bản tin luật này giói thiệu về hai nghị định mới ban hành của Chính phủ Việt Nam liên quan đến doanh nghiệp.

Giới thiệu Nghị định 81/2015 và Nghị định 97/2015 về Doanh nghiệp Nhà nước

Bản tin này giới thiệu một số nội dung chính của các Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về nghĩa vụ công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại công ty TNHH một thành viên mà...

Giới thiệu Nghị định 60 về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong công ty đại chúng

Ngày 26/06/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.

Giới thiệu Nghị định 42 về Chứng khoán phái sinh

Ngày 05/05/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2015/NĐ-CP, trong đó đặt ra các quy định nền tảng cho việc hình thành thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.