Bản tin Pháp lý - Tháng 8, 2022

Những văn bản nổi bật trong số phát hành này:

 1. Nghị Định số 31/2022/ND-CP của Chính Phủ và hướng dẫn tại Thông Tư số 03/2022/TT-NHNN của Ngân Hàng Nhà Nước về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh;
 2. Nghị Định số 38/2022/ND-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
 3. Nghị Định số 41/2022/ND-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính Phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị Định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính Phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị Quyết số 43/2022/QH15.
   

NGÂN HÀNG

Hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước Việt Nam đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 03/2022/TT-NHNN
Ngày 20/5/2022, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng thời ban hành Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN quy định về mức hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện bởi các ngân hàng thương mại (không bao gồm các chi nhánh của ngân hàng nước ngoài) (“Nghị Định 31” và “Thông Tư 03”).
Những văn bản pháp luật mới này có hiệu lực kể từ ngày ký với những thay đổi đáng chú ý sau đây.

 1. Khoản vay được hỗ trợ và mức hỗ trợ lãi suất

Theo Nghị Định 31, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng.    
Các doanh nghiệp được hỗ trợ phải có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành nghề đã đăng ký sau đây:  

 •       Hàng không; vận tải kho bãi;
 •       Du lịch; dịch vụ lưu trú; ăn uống;
 •       Giáo dục và đào tạo;
 •       Công nghiệp chế biến và chế tạo;
 •       Một số ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, khoản vay được hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam, theo đó (i) khoản vay chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác; và (ii) được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế.
Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31 tháng 12 năm 2023.

 1. Phương thức hỗ trợ lãi suất

Ngân hàng thương mại cung cấp hỗ trợ lãi suất đến các doanh nghiệp thông qua các hình thức sau:

 • Giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách hàng bằng với số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất; hoặc
 • Thực hiện thu của khách hàng toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn trả khách hàng số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi. Trường hợp việc thu lãi vay trong kỳ thực hiện sau giờ làm việc của ngân hàng thương mại thì việc hoàn trả số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất có thể thực hiện vào ngày tiếp theo.
NGƯỜI LAO ĐỘNG

Mức lương tối thiểu mới theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP
Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (“Nghị định 38”) được ban hành vào ngày 12 tháng 6 năm 2022 để thay thế Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 với một số nội dung thay đổi chính như sau:

 1. Mức lương tối thiểu hàng tháng và mức lương tối thiểu hàng giờ được quy định

Mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ theo vùng trả cho người lao động được quy định như sau:

Vùng Mức lương tối thiểu tháng
(Đơn vị: đồng/tháng)
Mức lương tối thiểu giờ
(Đơn vị: đồng/giờ)
Vùng I 4.680.000 22.500
Vùng II 4.160.000 20.000
Vùng III 3.640.000 17.500
Vùng IV 3.250.000 15.600

Lần đầu tiên, ngoài mức lương tối thiểu tháng, mức lương tối thiểu giờ được quy định.
Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

 1. Mức lương tối thiểu đối với người lao động đã qua học nghề

Quy định tiền lương trả cho người lao động sau khi học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đã được bãi bỏ theo Nghị Định 38.
 
THUẾ


Loại bỏ quy định về lập hóa đơn riêng đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Vào ngày 20 tháng 6 năm 2022, Chính Phủ ban hành Nghị Định 41/2022/ND-CP sửa đổi Nghị Định 123/2020/ND-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 về hóa đơn, chứng từ và Nghị Định 15/2022/ND-CP ngày 28 tháng 1 năm 2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị Quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (“Nghị Định 41”).

 1. Mẫu thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót mới được ban hành

Nghị Định 41 ban hành Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo Mẫu số 01/TB-HĐSS thay thế Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

 1. Yêu cầu về hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8%

Căn cứ theo Nghị Định 15/2022/ND-CP, việc giảm 2% mức thuế suất thuế GTGT từ 01 tháng 02 năm 2022 tới 31 tháng 12 năm 2022 đối với các nhóm hàng hóa và dịch vụ đang hiện tại áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% ngoại trừ một số hàng hóa và dịch vụ khác. Quy định hiện tại yêu cầu daonh nghiệp phải lập hóa đơn riêng biệt đối với hàng hóa,dịch vụ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8%. Trong trường hợp vi phạm, hàng hóa dịch vụ này sẽ không được giảm trừ mức thuế suất thuế GTGT.
Tuy nhiên, đối với cùng một người tiêu dùng, thay vì lập 1 hóa đơn với các mức thuế suất khác nhau, doanh nghiệp sẽ phải lập riêng biệt (i) 1 hóa đơn với mức thuế suất áp dụng là 8%; và (ii) 1 hóa đơn với các mức thuế suất áp dụng khác. Điều này dẫn đến gia tăng các chi phí của doanh nghiệp, đặc biệt là ảnh hưởng đến thời gian kiểm toán và chi phí sử dụng hóa đơn.
Để đảm bảo rằng nội dung của hóa đơn được phù hợp và loại bỏ các vướng mắc theo phản hồi từ các doanh nghiệp, Chính Phủ đã quy định trong Nghị Định 41 như sau:

 • Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ;
 • Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (hoặc tỷ lệ % trên doanh thu) thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm.
 1. Quy định khác

Trường hợp từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở kinh doanh đã thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định này thì vẫn được giảm thuế giá trị gia tăng và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.
Nghị Định 41 có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2022.

__________________________________________________________
Bản tin pháp lý này là văn bản hướng dẫn của Công ty Luật TNHH MTV LEADCO với mục đích cung cấp các thông tin về môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Các thông tin và trích dẫn trong văn bản này là các thông tin chung mà không phải là bất cứ tư vấn pháp lý nào của chúng tôi. Trong bất kỳ trường hợp nào Leadco không chịu trách nhiệm cho bất cứ chi phí liên quan trực tiếp hay gián tiếp, trong các trường hợp đặc biệt, các trường hợp ngẫu nhiên, đối với các thiệt hại phát sinh hay liên quan đến việc sử dụng văn bản này.
Để biết thêm thông tin về các vấn đề đã đề cập trong bản tin pháp lý này và các vấn đề pháp lý liên quan khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tin tức khác

Bản tin Pháp lý - Tháng 1, 2023

Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới liên quan Thuế

Bản tin Pháp lý - Tháng 12, 2022

Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới liên quan đến Ngân hàng

Bản tin Pháp lý - Tháng 11, 2022

Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới liên quan đến Bảo hiểm và Ngân hàng