Bản tin Pháp lý - Tháng 12, 2022

Những văn bản nổi bật trong số phát hành này:
1. Thông tư 13/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. Quyết định 1813/QĐ-NHNN năm 2022 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành


 
NGÂN HÀNG

Sửa đổi quy định cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt theo Thông tư 13/2022/TT-NH
Ngày 28 tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) ban hành Thông tư số 13/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (“Thông tư 08”) quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt (“Thông tư 13”). Thông tư 13 có hiệu lực kể từ ngày trên với một số điểm nổi bật chính như sau:
1. Thứ tự ưu tiên về tài sản bảo đảm của khoản cho vay đặc biệt
Bên vay khi nhận khoản vay đặc biệt (“Bên vay”) do NHNN xem xét, quyết định phải cung cấp tài sản bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau: (i) Cầm cố Tín phiếu NHNN, trái phiếu Chính phủ hoặc trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương; (ii) trái phiếu do ngân hàng thương mại do Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên phát hành; và (iii) trái phiếu do tổ chức tín dụng không bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt và các công ty khác1. Trong trường hợp Bên vay đã sử dụng hết các tài sản bảo đảm nêu trên, Bên vay có thể sử dụng các tài sản sau để làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay đặc biệt hoặc gia hạn:
  • Thế chấp quyền đòi khoản tín dụng do Bên vay cấp cho khách hàng của mình (trừ các tổ chức tín dụng);
  • Thế chấp quyền tài sản là khoản lãi phải thu phát sinh từ việc Bên vay cấp tín dụng cho khách hàng (trừ các tổ chức tín dụng), với điều kiện là, khoản tín dụng đó do Bên vay mở rộng đã được khách hàng của mình bảo đảm bằng tài sản.
2. Giá trị chuyển đổi của tài sản bảo đảm
Giá trị quy đổi của từng loại tài sản đảm bảo cho khoản vay đặc biệt được xác định theo công thức sau:
TS =GT/TL
Trong đó:
  • TS: Giá trị quy đổi của từng loại TSBĐ;
  • GT: Giá trị của từng loại tài sản bảo đảm hiện được xác định theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 13;
  • TL: Tỷ lệ chuyển đổi TSBĐ tương ứng với từng loại TSBĐ. Đối với các loại tài sản bảo đảm quy định tại Điều 12.1b, c và 12.6 Thông tư này được sửa đổi bởi Thông tư 13, TL bằng 120% (thay cho 170%).
3. Thay đổi trả nợ khoản vay đặc biệt
Thông tư 13 quy định một thay đổi trong quá trình Bên vay trả nợ khoản vay đặc biệt là6: Trường hợp Bên vay thu được tiền từ việc thực hiện quyền đòi nợ, khoản lãi phải thu được làm tài sản đảm bảo cho khoản vay đặc biệt (“nợ đã thu”), trong thời hạn trong 05 ngày làm việc đầu tiên của tháng, Bên đi vay phải hoàn trả số tiền gốc của Khoản vay đặc biệt theo thứ tự thời gian của các hợp đồng nhận nợ đã ký còn dư nợ. Số tiền hoàn trả bằng tổng số nợ đã thu phát sinh của tháng trước.
Quy định mới về lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND một số lĩnh vực, ngành nghề theo Quyết định 1813/QĐ-NHNN
Ngày 24/10/2022, NHNN ban hành Quyết định số 1813/QĐ-NHNN quy định mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa (“STL”) mới bằng VND của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn trong một số lĩnh vực và ngành nghề theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (“ Quyết định 1813 ”).
Quyết định 1813 có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2022 với những điểm đáng chú ý như sau:
1. Lĩnh vực, ngành nghề áp dụng
Các lĩnh vực, ngành nghề được hưởng lãi suất TTL tối đa bằng VND theo Quyết định 1813 bao gồm :
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn;
  • Thực hiện phương án kinh doanh xuất khẩu theo Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  • Phát triển công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;
  • Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Lãi suất STL tối đa áp dụng
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô) áp dụng lãi suất TTL tối đa bằng VND là 5,5%/năm ( tăng 1% );
Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô áp dụng lãi suất TTL tối đa bằng VND là 6,5%/năm ( tăng 1% ).
Lãi suất áp dụng cho các thỏa thuận cấp tín dụng và cho vay đã ký kết trước ngày Quyết định 1813 có hiệu lực tiếp tục được thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết, tuân thủ quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết thỏa thuận.

__________________________________________________________
Bản tin pháp lý này là văn bản hướng dẫn của Công ty Luật TNHH MTV LEADCO với mục đích cung cấp các thông tin về môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Các thông tin và trích dẫn trong văn bản này là các thông tin chung mà không phải là bất cứ tư vấn pháp lý nào của chúng tôi. Trong bất kỳ trường hợp nào Leadco không chịu trách nhiệm cho bất cứ chi phí liên quan trực tiếp hay gián tiếp, trong các trường hợp đặc biệt, các trường hợp ngẫu nhiên, đối với các thiệt hại phát sinh hay liên quan đến việc sử dụng văn bản này.
Để biết thêm thông tin về các vấn đề đã đề cập trong bản tin pháp lý này và các vấn đề pháp lý liên quan khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Tin tức khác

Bản tin Pháp lý - Tháng 1, 2023

Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới liên quan Thuế

Bản tin Pháp lý - Tháng 11, 2022

Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới liên quan đến Bảo hiểm và Ngân hàng

Bản tin Pháp lý - Tháng 10, 2022

Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới liên quan đến Trái phiếu doanh nghiệp, An ninh mạng, Doanh Nghiệp và Ngân hàng