Bản tin Pháp lý - Tháng 11, 2022

Những văn bản nổi bật trong số phát hành này:
  1. Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15
  2. Quyết định 1812/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN.
 
BẢO HIỂM

Các quy định mới đáng chú ý trong Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15
Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15 (“Luật 08”) ban hành ngày 16/07/2022 để thay thế Luật số 24/2000/QH10 (“Luật 24”) sửa đổi, bổ sung. Luật 08 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, ngoại trừ một số quy định có hiệu lực từ 01/01/2028 với các thay đổi đáng chú ý sau:

1. Các hạn chế mới áp dụng cho các công ty bảo hiểm đối với các hình thức đầu tư vào kinh doanh bất động sản
Theo Luật 24, không có hạn chế nào được áp dụng đối với các công ty bảo hiểm đối với các hình thức đầu tư vào kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, Luật 08 chỉ cho phép doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư kinh doanh bất động sản trong các trường hợp sau đây :
  • Kinh doanh bất động sản, trừ các trường hợp: mua cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng
  • Mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ;
  • Cho thuê trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng; và
  • Nắm giữ bất động sản do xử lý trái phiếu có bảo đảm bằng bất động sản, do đối trừ công nợ phải thu bằng bất động sản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày nắm giữ.
 
2. Hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin
Trước đây, Luật 24 quy định trường hợp bên mua bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm có hành vi gian dối để giao kết hợp đồng bảo hiểm thì hợp đồng đó vô hiệu .
Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, không phải tất cả các hành vi lừa dối đều làm cho hợp đồng bảo hiểm vô hiệu. Riêng hành vi gian dối dưới hình thức cố ý cung cấp thông tin không đầy đủ, trung thực để giao kết hợp đồng bảo hiểm sẽ không dẫn đến việc hợp đồng đó bị vô hiệu. Thay vào đó, trong trường hợp này, bên không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm. Do đó, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả phí bảo hiểm (sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý (nếu có) đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm, khoản khấu trừ này chỉ áp dụng nếu bên mua bảo hiểm là bên vi phạm) và bên vi phạm phải bồi thường. thiệt hại (nếu có) đối với bên bị vi phạm.
Hậu quả của hợp đồng bảo hiểm vô hiệu giống như hậu quả của hợp đồng bị hủy bỏ như đã trình bày ở trên. Mặc dù vậy, có sự khác biệt đáng kể về thẩm quyền (i) tuyên bố hợp đồng bảo hiểm vô hiệu và (ii) hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm. Một mặt, chỉ có Tòa án mới có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng vô hiệu, điều này có nghĩa là hậu quả của việc hợp đồng bảo hiểm vô hiệu chỉ xảy ra nếu một trong hai bên tham gia hợp đồng bảo hiểm khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng bảo hiểm. hợp đồng vô hiệu, và tòa án đang làm vậy. Mặt khác, bên mua bảo hiểm hoặc bên bảo hiểm có thẩm quyền huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm mà không cần đưa vụ việc ra toà án .
      Như vậy, quy định mới của Luật 08 được kỳ vọng sẽ đơn giản hóa thủ tục và tiết kiệm chi phí cho cả bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm trong việc giải quyết các hợp đồng bảo hiểm đã thực hiện đối với các hành vi cố ý cung cấp thông tin không đầy đủ, trung thực.
 
NGÂN HÀNG 

Tăng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng theo Quyết định số 1812/QĐ-NHNN
- Ngày 24/10/2022, một tháng sau khi tăng, NHNN ban hành Quyết định số 1812 / 2022 / QĐNHNN (“Quyết định 1812”) tăng lần thứ hai mức lãi suất tối đa mới áp dụng đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại các tổ chức tín dụng và ngân hàng nước ngoài. chi nhánh theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN (thay thế Quyết định số 1607 / QĐ-NHNN trước đây). Quyết định 1812 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2022, trong đó có những nội dung đáng chú ý như sau:
Lãi suất tối đa áp dụng cho tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các tổ chức (trừ các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và các cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:
  • Lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn dưới 01 tháng là 1% / năm (tăng 0,5%);
  • Lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến dưới sáu tháng là 6,0% / năm (tăng 1%);
  • Đối với quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn một tháng.

__________________________________________________________
Bản tin pháp lý này là văn bản hướng dẫn của Công ty Luật TNHH MTV LEADCO với mục đích cung cấp các thông tin về môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Các thông tin và trích dẫn trong văn bản này là các thông tin chung mà không phải là bất cứ tư vấn pháp lý nào của chúng tôi. Trong bất kỳ trường hợp nào Leadco không chịu trách nhiệm cho bất cứ chi phí liên quan trực tiếp hay gián tiếp, trong các trường hợp đặc biệt, các trường hợp ngẫu nhiên, đối với các thiệt hại phát sinh hay liên quan đến việc sử dụng văn bản này.
Để biết thêm thông tin về các vấn đề đã đề cập trong bản tin pháp lý này và các vấn đề pháp lý liên quan khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tin tức khác

Bản tin Pháp lý - Tháng 1, 2023

Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới liên quan Thuế

Bản tin Pháp lý - Tháng 12, 2022

Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới liên quan đến Ngân hàng

Bản tin Pháp lý - Tháng 10, 2022

Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới liên quan đến Trái phiếu doanh nghiệp, An ninh mạng, Doanh Nghiệp và Ngân hàng