Bản tin Pháp lý - Tháng 1, 2023

Những văn bản nổi bật trong số phát hành này:
  1. Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 hướng dẫn Luật Quản lý thuế.
  2. Thông tư 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;

THUẾ

Các quy định mới đăng chú ý về quản lý thuế theo Nghị định 91/2022/NĐ-CP
Ngày 30 tháng 10 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP (“Nghị định 91”) sửa đổi một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (“Nghị định 126”) về quản lý thuế. Nghị định 91 có hiệu lực từ ngày 30/10/2022 với một số điểm mới đáng chú ý như sau:

      1. Sửa đổi quy định về thời hạn làm thủ tục về thuế
Theo Nghị định 126, không rõ ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế, cơ quan thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn có hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thuế (“thủ tục thuế”) được tính hay không nếu đó không phải là ngày làm việc. Sự thiếu rõ ràng nói trên của Nghị định 126 đã được làm rõ tại Nghị định 91. Nay theo Nghị định 91, nếu ngày cuối cùng làm thủ tục về thuế không phải là ngày làm việc thì ngày cuối cùng là ngày làm việc tiếp theo.

      2. Bổ sung trường hợp không phải nộp tờ khai thuế
So với Nghị định 126, Nghị định 91 bổ sung một trường hợp mới là người nộp hồ sơ (không phân biệt là cá nhân hay tổ chức) không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, đối tượng không được khấu trừ thuế TNCN trong tháng hoặc quý nào thì không phải nộp tờ khai khai thuế TNCN của tháng hoặc quý.

      3. Sửa đổi ngưỡng tính thuế trước trong năm tính thuế
Trước đây, Nghị định 126 quy định tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) được tạm ứng trong 03 quý đầu của năm tính thuế phải đạt tối thiểu bằng 75% số thuế ghi trong hồ sơ quyết toán.
Tuy nhiên, hiện nay theo Nghị định 91 thì tổng số thuế TNDN tạm ứng được tính theo 04 quý của năm tính thuế và tối thiểu bằng 80% số thuế TNDN phải nộp theo hồ sơ quyết toán.
Ngoài ra, Nghị định 91 cũng áp dụng cho năm tính thuế 2021. Nghị định 91 quy định phương pháp tính thuế TNDN tiên tiến quy định tại Nghị định 91 được áp dụng cho năm tính thuế 2021 nếu tổng số thuế TNDN tạm ứng trong 03 quý đầu năm 2021 thấp hơn trên 75% số thuế ghi trong hồ sơ quyết toán thuế năm 2.

      4. Quy định trách nhiệm của tổ chức vận hành sàn thương mại điện tử trong việc thu thập thông tin
Đây là một quy định đáng chú ý tại Nghị định 91 khi Nghị định 126 không quy định trách nhiệm của tổ chức vận hành sàn thương mại điện tử (“tổ chức thương mại điện tử ”) trong việc thu thập thông tin. Cụ thể, theo Nghị định 91, tổ chức thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan thuế thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về thương nhân, tổ chức, cá nhân có hàng hóa, dịch vụ được giao dịch toàn bộ hoặc một phần trên nền tảng thương mại điện tử của mình.
Thông tin mà tổ chức thu thập phải bao gồm tên người bán, mã số thuế, số CMND/hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại; doanh thu từ các đơn đặt hàng trực tuyến. Các thông tin trên được cung cấp bằng phương thức điện tử trước ngày cuối cùng của tháng đầu tiên hàng quý qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo định dạng do Tổng cục Thuế công bố.

Hướng dẫn nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Ngày 07 tháng 11 năm 2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 67/2022/TT-BTC (“Thông tư 67”) hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (“Quỹ”), với một số điểm mới đáng chú ý như sau:
 
a. Doanh nghiệp được quyết định trích tối đa 10% thu nhập chịu thuế để tạo nguồn Quỹ
Theo Thông tư 67, hàng năm, doanh nghiệp được trích một tỷ lệ phần trăm (%) trên thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) để lập quỹ, cụ thể:
  • Đối với doanh nghiệp nhà nước: thực hiện trích từ 3% đến 10% trên thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. Tỷ lệ trích cụ thể căn cứ vào khả năng và nhu cầu chi cho các hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
  • Đối với doanh nghiệp không phải doanh nghiệp nhà nước: doanh nghiệp tự quyết định mức trích nhưng không quá 10% thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.
Số tiền trích lập được xác định cho từng kỳ tính thuế TNDN và được trừ vào thu nhập chịu thuế khi xác định số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế.
 
b. Nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp không sử dụng hoặc sử dụng dưới 70% quỹ hàng năm
Trong thời hạn 5 năm kể từ khi trích lập Quỹ, nếu doanh nghiệp không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% số Quỹ hàng năm thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế TNDN tính trên thu nhập đã trích nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% và phải trả lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó. Trong đó, lãi suất tính lãi đối với số thuế TNDN thu hồi đối với phần Quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn 01 năm áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời hạn tính lãi là 02 năm.
Trường hợp doanh nghiệp nhận điều chuyển Quỹ thì thời hạn 5 năm đối với khoản nhận điều chuyển Quỹ được tính kể từ kỳ tính thuế TNDN nhận điều chuyển Quỹ.
 
c. Doanh nghiệp được sử dụng Quỹ để mua máy móc, thiết bị
Ngoài việc sử dụng Quỹ nghiên cứu khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, doanh nghiệp được sử dụng Quỹ để mua máy móc, thiết bị đổi mới công nghệ, phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trong 2 năm (năm 2022 và 2023).
 
________________________________________________________
Bản tin pháp lý này là văn bản hướng dẫn của Công ty Luật TNHH MTV LEADCO với mục đích cung cấp các thông tin về môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Các thông tin và trích dẫn trong văn bản này là các thông tin chung mà không phải là bất cứ tư vấn pháp lý nào của chúng tôi. Trong bất kỳ trường hợp nào Leadco không chịu trách nhiệm cho bất cứ chi phí liên quan trực tiếp hay gián tiếp, trong các trường hợp đặc biệt, các trường hợp ngẫu nhiên, đối với các thiệt hại phát sinh hay liên quan đến việc sử dụng văn bản này.
Để biết thêm thông tin về các vấn đề đã đề cập trong bản tin pháp lý này và các vấn đề pháp lý liên quan khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 
 

Tin tức khác

Bản tin Pháp lý - Tháng 12, 2022

Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới liên quan đến Ngân hàng

Bản tin Pháp lý - Tháng 11, 2022

Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới liên quan đến Bảo hiểm và Ngân hàng

Bản tin Pháp lý - Tháng 10, 2022

Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới liên quan đến Trái phiếu doanh nghiệp, An ninh mạng, Doanh Nghiệp và Ngân hàng