vn en en

Giới thiệu Nghị định 81/2015 và Nghị định 97/2015 về Doanh nghiệp Nhà nước Tải PDF

04:56 PM | 21/01/2016
Bản tin này giới thiệu một số nội dung chính của các Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về nghĩa vụ công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Một số nội dung đáng chú ý bao gồm:

1. Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ phải tiến hành công bố thông tin theo định kỳ đối với:
- chiến lược phát triển,
- kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm,
- kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm,
- báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất,
- báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có),
- báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm,
- báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức,
- báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm,
- báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng.

2. Doanh nghiệp phải công bố thông tin bất thường trong một số trường hợp theo quy định tại Điều 109 Luật Doanh nghiệp.

3. Người quản lý doanh nghiệp TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có nhiệm kỳ 5 năm (hoặc 3 năm trong trường hợp Kiểm soát viên) và có thể được tái bổ nhiệm, nhưng không quá 2 nhiệm kỳ. Người quản lý phải trải qua quy trình đánh giá hằng năm.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các Nghị định nêu trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Văn phòng luật sư Leadco.


Tags

Tin khác