vn en en

Bản tin Pháp lý - Tháng 8, 2012 Tải PDF

02:59 PM | 29/09/2014
Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới trong các lĩnh vực Bảo hiểm, Thuế, Chứng khoán và Tài chính Ngân hàng.

Bảo hiểm

Trong lĩnh vực Bảo hiểm, Thông tư số 124/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Thuế

Đối với lĩnh vực Thuế, Nghị định 60/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

Chứng khoán

Liên quan tới vấn đề Chứng khoán, Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Tài chính & Ngân hàng

Trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Nghị định 57/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

__________________________________________________________________________________________________

Bản tin pháp lý này là văn bản hướng dẫn của Văn phòng Luật sư Leadco với mục đích cung cấp các thông tin về môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Các thông tin và trích dẫn trong văn bản này là các thông tin chung mà không phải là bất cứ tư vấn pháp lý nào của chúng tôi. Trong bất kỳ trường hợp nào Leadco không chịu trách nhiệm cho bất cứ chi phí liên quan trực tiếp hay gián tiếp, trong các trường hợp đặc biệt, các trường hợp ngẫu nhiên, đối với các thiệt hại phát sinh hay liên quan đến việc sử dụng văn bản này.

Để biết thêm thông tin về các vấn đề đã đề cập trong bản tin pháp lý này và các vấn đề pháp lý liên quan khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
__________________________________________________________________________________________________


Tin khác