vn en en

Bản tin Pháp lý - Tháng 3, 2012 Tải PDF

03:01 PM | 29/09/2014
Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới trong các lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Quyền Sở hữu Trí tuệ, Khoáng sản, Bảo vệ Người tiêu dùng và Khu kinh tế.

Tài chính & Ngân hàng

Trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Thông tư số 03/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú; Thông tư số 07/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Thông tư số 04/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quyền Sở hữu Trí tuệ

Đối với lĩnh vực Quyền sở hữu trí tuệ, Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Sáng kiến.

Khoáng sản

Ở lĩnh vực Khoáng sản, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

Bảo vệ Người tiêu dùng

Trong lĩnh vực Bảo vệ người tiêu dùng, Nghị định số 19/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Khu kinh tế

Về các Khu kinh tế, Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Việt nam.

__________________________________________________________________________________________________

Bản tin pháp lý này là văn bản hướng dẫn của Văn phòng Luật sư Leadco với mục đích cung cấp các thông tin về môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Các thông tin và trích dẫn trong văn bản này là các thông tin chung mà không phải là bất cứ tư vấn pháp lý nào của chúng tôi. Trong bất kỳ trường hợp nào Leadco không chịu trách nhiệm cho bất cứ chi phí liên quan trực tiếp hay gián tiếp, trong các trường hợp đặc biệt, các trường hợp ngẫu nhiên, đối với các thiệt hại phát sinh hay liên quan đến việc sử dụng văn bản này.

Để biết thêm thông tin về các vấn đề đã đề cập trong bản tin pháp lý này và các vấn đề pháp lý liên quan khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
__________________________________________________________________________________________________


Tin khác