vn en en

Bản tin Pháp lý - Tháng 11, 2012 Tải PDF

02:57 PM | 29/09/2014
Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới trong các lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Bảo hiểm Xã hội, Chứng khoán và Kinh doanh.

Tài chính & Ngân hàng

Trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Nghị định số 101/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Bảo hiểm Xã hội

Đối với lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 100/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CHỨNG KHOÁN

Liên quan tới vấn đề chứng khoán, Thông tư số 204/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng.

KINH DOANH

Trong lĩnh vực kinh doanh, Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

__________________________________________________________________________________________________

Bản tin pháp lý này là văn bản hướng dẫn của Văn phòng Luật sư Leadco với mục đích cung cấp các thông tin về môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Các thông tin và trích dẫn trong văn bản này là các thông tin chung mà không phải là bất cứ tư vấn pháp lý nào của chúng tôi. Trong bất kỳ trường hợp nào Leadco không chịu trách nhiệm cho bất cứ chi phí liên quan trực tiếp hay gián tiếp, trong các trường hợp đặc biệt, các trường hợp ngẫu nhiên, đối với các thiệt hại phát sinh hay liên quan đến việc sử dụng văn bản này.

Để biết thêm thông tin về các vấn đề đã đề cập trong bản tin pháp lý này và các vấn đề pháp lý liên quan khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
__________________________________________________________________________________________________


Tin khác