vn en en

Leadco Legal Counsel participates in short course program delivered by MURDOCH University for the Supreme People’s Procuracy of Vietnam

On December 16, 2019, Murdoch University conducted a short course program for the Supreme People’s Procuracy of Vietnam and the Hanoi Procuratorate University.

Leadco Legal Counsel participates in University Limerick Panel Discussion

On January 14, 2020, The University of Limerick hosted a panel discussion in Hanoi on the topic of “Understanding Vietnam's culture and its impact on the business environment.

Thông tư 47 hướng dẫn bổ sung về tiền lương, hợp đồng lao động và kỷ luật lao động

Ngày 16/11/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP (hướng dẫn Bộ luật Lao động).

Giởi thiệu Nghị định 78 về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định 96 về Luật Doanh nghiệp

Bản tin luật này giói thiệu về hai nghị định mới ban hành của Chính phủ Việt Nam liên quan đến doanh nghiệp.

Giới thiệu Nghị định 81/2015 và Nghị định 97/2015 về Doanh nghiệp Nhà nước

Bản tin này giới thiệu một số nội dung chính của các Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về nghĩa vụ công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại công ty TNHH một thành viên mà...