vn en en

Bản tin pháp lý

Giới thiệu Nghị định 05 hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động

Ngày 12/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Quy định về báo cáo định kỳ liên quan đến việc tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 22/04/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2014/NĐ-CP về tuyển dụng, quản lý người lao động VN làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài ở Việt Nam.

Giới thiệu Luật Đầu tư 2014

Ngày 26/11/2014, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Đầu tư 2014, thay thế Luật Đầu tư 2005. Luật Đầu tư 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Giới thiệu Luật Doanh nghiệp 2014

Ngày 26/11/2014, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Doanh nghiệp 2014, thay thế Luật Doanh nghiệp 2005. Luật Doanh nghiệp 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Bản tin pháp lý - Tháng 1, 2013

Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới trong các lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng, Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp và Chứng khoán.